• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Eating Disorder Inventory
سال انتشار ١٩٨٣
مخفف EDI
ابعاد پرسشنامه ٨
تعداد سوالات ٦٤
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اختلال خوردن يك مقياس ٦٤ سوالي براي ارزيابي ويژگيهاي روانشناختي و نشانههاي مرتبط بابي اشتهايي و پرخوري عصبي ميباشد كه توسط گارنر، المستد و پوليوي در سال ١٩٨٣ ساخته شد يکي از مهمترين ابزارهاي خود توصيفي است که براي اختلالهاي خوردن بکار مي رود اين مقياس ابزار استانداردي است که نه تنها جنبه هاي نشانه شناسي اختلالهاي خوردن را ميسنجد بلکه آسيب شناسي بنيادين شخصيت را نيز ميسنجد. گارنر و همکاران (١٩٨٣) همبستگي دروني زير مقياس هاي اين پرسشنامه را در دامنه اي از ٠/٣٠ تا ٠/٥٨ گزارش کرده اند به علاوه نورينگ (١٩٨٩) همبستگي محاسبه شده ي اين مقياس با نمره ي توده ي کلي بدن ٠/٦٢ بدست آورده است رون (١٣٩٣) در مطالعه ای همبستگي دروني زير مقياس ها را در دامنه اي از ٠/١٥ تا ٠/٤٥ به دست آورد و همبستگي زير مقياس ها با کل مقياس به صورت: با تمايل به لاغري ٠/٧٣، پرخوري ٠/٦٨ و نارضايتي ازتصوير بدني ٠/٦٧ گزارش کرده است آلفاي کرونباخ توسط گارنر و همکاران ٠/٨٠ به دست آمده است و آلفاي کرونباخ محاسبه شده در نسخه ايراني براي کل مقياس به ترتيب عبارت از، گرايش به لاغري (٠/٦٧)، پرخوري (٠/٧٠)، عدم رضايت از تصوير بدني (٠/٦٠) و کل مقياس(٠/٧٦) گزارش شده است (شايقيان و وفايي، ١٣٨٩) .

نویسندگان گارنر و همکارن
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید