• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Inventory of School Motivation
سال انتشار ١٩٩٢
مخفف ISM
ابعاد پرسشنامه ٤
تعداد سوالات ٤٣
توضیحات تکمیلی

ﻣﮏاﯾﻨﺮﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را در ﺳﺎل ١٩٩٢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و در ﺳﺎل ٢٠٠٥ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٤٣ ﺳﻮال اﺳﺖ . در ﭘﮋوﻫﺶ علی و ﻣﮏاﯾﻨﺮﻧﯽ (٢٠٠٥) رواﯾﯽ ﺳﺎزه و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ، ٠/٦٧، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻼش، ٠/٨٢، رﻗﺎﺑﺖ، ٠/٧٤، ﺷﻬﺮت ﻃﻠﺒﯽ، ٠/٨٢، واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ٠/٦٩، ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ، ٠/٧١، ﺗﺸﻮﯾﻖ، ٠/٨١، و ﺟﺎﯾﺰه ٠/٨٠، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ (١٣٧٢) در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٧٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮزﮔﺮ، ﻋﻠﯽآﺑﺎدي و ﻧﯿﻠﯽ (١٣٩٣) ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را مورد بررسی قرار دادند و ضریب آلفای کرونباخ را٠/٨١ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد و رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .

نویسندگان ﻣﮏاﯾﻨﺮﻧﯽ
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید