• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Psychosocial Inventory of Ego Strengths
سال انتشار ١٩٩٧
مخفف PIES
ابعاد پرسشنامه ٨
تعداد سوالات ٦٤
توضیحات تکمیلی

سیاهه روان شناختی قدرت ایگو توسط مارک استروم، سابینو، تورنر و برمن (١٩٩٧) ساخته شده است که ٨ نقطه قدرت ایگو (امید، خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد ) را می سنجد و دارای ٦٤ سوال است. استروم و همکاران (١٩٩٧) به عنوان سازندگان این پرسشنامه، روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند.آنها روایی صوری، محتوا و سازه این پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند و همچنین برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه ضریب آلفای کرنباخ، آن را ٠/٦٨ گزارش کردند. الطافی (١٣٨٨) نیز آلفای کرونباخ سیاهه را بر روی نمونه ای ایرانی ٠/٩١ و پایایی دو نیمه سازی مقیاس را ٠/٧٧ گزارش کرد.

نویسندگان مارک استروم و همکاران
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید