• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Anxiety Scale
سال انتشار ١٩٩٠
مخفف SAS
ابعاد پرسشنامه ٣
تعداد سوالات ٢١
توضیحات تکمیلی

مقیاس اضطراب ورزشی یک آزمون خودگزارشی چندبُعدی است که به منظور سنجش اضطراب جسمانی و شناختی توسط اسمیت، اسمول و اسچتز ١٩٩٠ ساخته شده است این آزمون دارای ٢١ عبارت است . اسمیت و همکاران (١٩٩٠) پایایی حاصل از بازآزمایی این مقیاس را که بر روی ٧٧ بازیکن فوتبال (پس از ١٨ روز) اجرا شده بود، ٠/٧٧ گزارش کرده اند . در پژوهشی دیگر نیز پایایی بازآزمایی این مقیاس بالاتر از ٠/٨٥ (پس از ٧ روز) بدست آمده است . برای پی بردن به میزان همسانی درونی این آزمون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . نتایج پژوهشی که بر روی ٣٨٢ دانش آموز ورزشکار دبیرستانی انجام شده بود، نشان داد که میزان همبستگی در عبارات مقیاس اضطراب جسمانی برابر ٠/٩٢، در عبارت مقیاس نگرانی برابر ٠/٨٦ و در عبارت مقیاس عدم تمرکز برابر با ٠/٨١ است . میزان همبستگی کل سؤالات نیز٠/٩٣ بود دون، کاسگرو دون، ویلسون و سیروتویک (٢٠٠٠) نیز در رابطه با همسانی درونی این مقیاس به این نتایج دست یافتند . ضریب همبستگی مقیاس اضطراب جسمانی= ٠/٨٨، نگرانی= ٠/٨٧، عدم تمرکز= ٠/٩٦ .

نویسندگان اسمیت و همکاران
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید