• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Short Form Health Survey - 12 Item
سال انتشار ١٩٩٦
مخفف SF - 12
ابعاد پرسشنامه ٨
تعداد سوالات ١٢
توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ١٢ﺳﻮاﻟﯽ پرسشنامه سلامت، ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ٣٦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻮﻧﺘﻮدﯾﻤﻮﭘﻮﻟﻮس، پاپا، نیاکاس و تونتاس ، ٢٠٠٧ ﻧﺴﺨﻪ ١٢ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ١٩٩٦ ﺗﻮﺳﻂ وار، ﮐﺎﺳﯿﻨﺴﮑﯽ و کلر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮدوار و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩٦) ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ١٢ ﺳﻮال ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ٠/٨٩ و ﺑﺮاي ١٢ ﺳﻮال ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ٠/٧٦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را وار و ﻫﻤﮑﺎران از روش رواﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﮐﻨﺘﻮدﯾﻤﻮﭘﻮﻟﻮس و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٧) از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪ رواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٩) ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ١٢ ﺳﻮال ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ٠/٧٣ و ٠/٧٢ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻫﻤﮕﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ٤ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺳﻮاﻻت ٣ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد.

نویسندگان وار و همکاران
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید