• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
سال انتشار ١٣٨٩
ابعاد پرسشنامه ٦
تعداد سوالات ٤١
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اثربخشي تبلیغات اينترنتي توسط محمدیان، پرهیزکار و درگی (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤١ سوال می‌باشد. بهنامی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه اثربخشي تبلیغات اينترنتي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. بهنامی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای به دست آورده است .

نویسندگان محمدیان و همکارن
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید