• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
سال انتشار ١٣٩٢
ابعاد پرسشنامه ٤
تعداد سوالات ١١
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی توسط فرخنده پیرسرائی در سال ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ١١ سؤال می باشد. در پژوهش فرخنده پیرسرائی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٩ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

نویسندگان فرخنده پیرسرائی
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید