• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Self -Management Skills Questionnaire
سال انتشار ٢٠٠٢
مخفف SMSQ
ابعاد پرسشنامه ٩
تعداد سوالات ٣٤
توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی توسط هاوثون و نک (٢٠٠٢)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه شامل ٣٤ گویه می‏باشد . آیرملو (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین انگیزش شغلی با مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی پرداخته است . پایایی پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

نویسندگان هاوثون و نک
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید