• سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
  • کل: ٠ ریال

 
سبد خرید
پیش نمایش
نام انگلیسی پرسشنامه Meta Cognitions Questionnaire - 30
سال انتشار ٢٠٠٤
مخفف MCQ - 30
ابعاد پرسشنامه ٥
تعداد سوالات ٣٠
توضیحات تکمیلی

ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ داراي ٦٥ ﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن (١٩٩٧) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎدهﻫﺎ، در ﺳﺎل ٢٠٠٤ ﻧﺴﺨﻪ ٣٠ ﻣﺎده اي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩٣ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻄﺮ ٠/٩١، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ٠/٩٢، وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٩٢، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٩٣ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﻓﮑﺎر ٠/٧٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑﺎزآزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ٠/٧٥و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ از ٠/٥٩ ﺗﺎ ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن، ٢٠٠٤) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٥ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺖ اﺳﭙﯿﻠﺒﺮگ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٤٣ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑﺎزآزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٣ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻄﺮ ٠/٥٩، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ٠/٨٣، وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٨١، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٦٤ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﻓﮑﺎر ٠/٦٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٩١ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻄﺮ٠/٨٧، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ٠/٨٦ وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٨١، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٨٠ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﻓﮑﺎر ٠/٧١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .

نویسندگان ولز و کارترایت هاتون
قیمت ٣٠٠٠٠ ریال
برای استفاده از فرم آنلاین خودسنجی و توزیع آنلاین پرسشنامه لطفا وارد سایت شوید
برای باز شدن پیش نمایش در مرورگر قبل از کلیک روی دکمه پیش نمایش دکمه alt صفحه کلید را نگه دارید