پرسشنامه اشتیاق به کار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان اﺳﭙﻨس و راﺑﯿﻨﺰ
مخفف WBT
نام انگلیسی پرسشنامه Workaholism Battery Test

توضیحات تکمیلی

آزﻣﻮن اشتیاق ﺑﻪ ﮐﺎر داراي ٢٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﭙنس و راﺑﯿﻨﺰ آن را در ﺳﺎل ١٩٩٢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ (اﺳﭙﻨس و راﺑﯿﻨﺰ، ١٩٩٢). آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﺳﭙﻨس و راﺑﯿﻨﺰ (١٩٩٢) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ: ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن در ﮐﺎر ٠/٨٠، ﻟﺬت از ﮐﺎر ٠/٨٥، و ﺗﻤﺎﯾﻞ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ٠/٧٤. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٨٧ ﺑﻮد. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺴﻨﯽ و ﺷﻬﻮدي (١٣٩١) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﯾﻦ آزمون ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ضریب آلفای کرونباخ را برای مؤلفه های عجین شدن در کار، احساس اشتیاق به کار، لذت بردن از کار به ترتیب ٠/٧٩، ٠/٦٤ و ٠/٩١ گزارش کردند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اشتیاق شغلی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴