پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان مارتنز و همکاران
مخفف SCAT
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Competition Anxiety Test

توضیحات تکمیلی

آزمون اضطراب رقابتی ورزشی شامل ١٥ گویه است و به پرسشنامه رقابتی ایلی نویز نیز معروف است و توسط مارتنز، ویلی و بورتن ١٩٩٠ تهیه و تنظیم شده است این آزمون اضطراب صفتی ورزشکاران را می سنجد . واعظ موسوی (١٣٧٩) ساختار داخلی، پایایی و اعتبار آزمون را براساس پاسخ ٢٥٠٠ ورزشکار به طور جداگانه برای کودکان و بزرگسالان مورد سنجش قرار داد برای اعتبار سازه آزمون، براساس پیش بینی های نظریه ای، شواهدی از رابطه معنی دار بین آن و سایر سازه های شخصیت به دست آمده است نهایتاً تحقیقات و مطالعات میدانی متعددی با فراهم نمودن نتایجی در راستای پیش بینی های نظریه ای، از اعتبار سازه آزمون به عنوان سنجش معتبری از اضطراب صفتی رقابتی حمایت می کنند ضریب پایایی به روش بازآزمایی ٠/٧٣ تا ٠/٨٨ بود. ضریب همسانی درونی با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان بین ٠/٩٥ تا ٠/٩٧ به دست آمد که رقم بسیار بالایی است. .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه هویت ورزشی ۲۰۰۴
پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی
پرسشنامه کمال گرایی ورزشی چند بعدی (mps)
پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی
نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی
ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی
عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان
سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی
پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران ۱۳۹۴
پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ۱۹۹۸