پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان
مخفف IAT
نام انگلیسی پرسشنامه Internet Addiction Test

توضیحات تکمیلی

آزمون اعتیاد به اینترنت شامل ٢٠ گویه می باشد و توسط یانگ در سال ١٩٨٨ تهیه و تنظیم شده است . رضایی به نقل از تحقیقی در سال ١٣٩١ (تحت عنوان رابطه استفاده مسئله ساز از اينترنت با کارکرد شناختی (حافظه روزمره) در بين دانشجويان) روایی پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ را٠/٨٤ گزارش کرده است تلخابی و هاشمی (١٣٨٨) در مطالعه ای روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، روایی پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ را ٠/٨٦ گزارش کرده اند همچنین رضایی (١٣٩٣) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه اعتیاد به اینترنت را ٠/٩٤به دست آورده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها ۱۳۹۲
ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه
پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد ۲۰۰۰
مبانی نظری اعتیاد اینترنتی
مبانی نظری اعتیاد
پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد ۱۳۹۴
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه ۲۰۰۴
پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد ۱۳۹۱
پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد ۱۹۹۶
پرسشنامه تأثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت ADSL ۱۳۹۲