پرسشنامه اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان رابینسون
مخفف WART
نام انگلیسی پرسشنامه Work Addiction Risk Test

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان دﻗﯿﻖ آن ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٢٥ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٩٩ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﯿﻨﺴﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آزﻣﻮدﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرياش ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ را از آن ﺷﺮاﯾﻂ دارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﻨﺞ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد: ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ ٠/٧٥ ﺗﺎ ٠/٧٣،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻦ ٠/٤٢ ﺗﺎ ٠/٦٧ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺨﺮﯾﺐ رواﺑﻂ و ﺟﺬب ﺷﺪن ﻓﺮد در ﺧﻮد ﺑﯿﻦ ٠/٥٦ ﺗﺎ ٠/٧٥ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺿﻌﻒ در ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ٠/٧٤ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮد ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ ٠/٨٧ ﺗﺎ ٠/٧٩ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻓﻼور و راﺑﯿﻨﺴﻮن (٢٠٠٢) ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﺎري ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺳﺎﺧﺖ آن ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻔﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻤﺎﯾﻞ وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن، ﮐﻨﺘﺮل، ﺗﺨﺮﯾﺐ رواﺑﻂ و ﺟﺬب ﺷﺪن ﻓﺮد در ﺧﻮد، ﺿﻌﻒ در ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﻮد ارزﺷﯽ. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺋﻒاﻟﻬﯽ، ﻧﺮﮔﺴﯿﺎن و ﺑﺎﺑﺎﺷﺎﻫﯽ (١٣٩١) اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ از ١٦ ﺳﻮال اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ٠/٧٥ ﮔﺰارش دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎر و ﺗﻠﺨﺎﺑﯽ (١٣٨٩)، ٠/٨٩ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴