پرسشنامه باورهای غیر منطقی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۹۶۸
نویسندگان جونز
مخفف IBT
نام انگلیسی پرسشنامه Irrational Belief Test

توضیحات تکمیلی

آزمون باورهای غیر منطقی برای اندازه گیری و سنجش عقاید غیر منطقی ساخته شده است این آزمون در سال١٩٦٨ توسط جونز تهیه گردید اکثر تحقیقاتی که پیرامون رابطه عقاید و باورهای غیر منطقی با کنش‌های رفتاری و عاطفی در زمینه درمان عقلانی عاطفی صورت گرفته است، از این آزمون استفاده نموده اند . تحقیقات متعددی روایی این آزمون را مورد تأیید قرار داده اند برای مثال روایی این آزمون توسط تقی پور(١٣٧٧) از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧١ به دست آمده است برنارد (١٩٨٩؛ به نقل از بیابانگرد، ١٣٧٣) نیز اعتبار این آزمون را تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری باورهای وسواسی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

۱۹۹۰

مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه باورهای هوشی

۱۳۷۷

مبانی نظری باورهای غیر منطقی

پرسشنامه باورهای کاریابی

۱۳۸۴

پرسشنامه باورهای دینی معبد

۱۳۸۰

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه

۲۰۰۱