پرسشنامه ترسیم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان خدایاری فرد و همکارن
مخفف DAP
نام انگلیسی پرسشنامه Draw -A- Person Test

توضیحات تکمیلی

آزمون ترسیم توسط خدایاری فرد، عابدین، یکه یزداندوست، پورشهریاری و غرایی (١٣٨٦)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٥ گویه می‏باشد. خدایاری فرد و همکاران (١٣٨٦)، پایایی آزمون ترسیم را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴