پرسشنامه تشخیص شخصیت اینیاگرام

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان ریزو و هادسون
مخفف RHETI
نام انگلیسی پرسشنامه The Riso - Hudson Enneagram Type Indicator

توضیحات تکمیلی

آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻨﯿﺎﮔﺮام ﺑﻪ دو رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي رﯾﺰو و ﻫﺎدﺳﻮن ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ١٩٨٠ تا ١٩٩٠ اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ آن را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ١٤٤ ﺳﺆالﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ٩ ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي نیوجنت، پار، نیومن و هیگینز (٢٠٠١) آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻫﺮﯾﮏ از ﺗﯿﭗﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ: ﺗﯿﭗ ﯾﮏ، ٠/٧٣، ﺗﯿﭗ دو، ٠/٨٢، ﺗﯿﭗ ﺳﻪ ٠/٥٦، ﺗﯿﭗ ﭼﻬﺎر ٠/٧٠، ﺗﯿﭗ ﭘﻨﺞ، ٠/٥٦، ﺗﯿﭗ ﺷﺶ ٠/٦٦، ﺗﯿﭗ ﻫﻔﺖ، ٠/٨٥، ﺗﯿﭗ ﻫﺸﺖ، ٠/٧٥، ﺗﯿﭗ ﻧﻪ ٠/٧٩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﺒﺪاﷲ (٢٠٠٣) ﺗﯿﭗ ﯾﮏ، ٠/٨٢، ﺗﯿﭗ دو، ٠/٨٠، ﺗﯿﭗ ﺳﻪ ٠/٧٠، ﺗﯿﭗ ﭼﻬﺎر ٠/٧١، ﺗﯿﭗ ﭘﻨﺞ، ٠/٥٦، ﺗﯿﭗ ﺷﺶ ٠/٧٨، ﺗﯿﭗ ﻫﻔﺖ، ٠/٧٩، ﺗﯿﭗ ﻫﺸﺖ، ٠/٨٥، ﺗﯿﭗ ﻧﻪ ٠/٦٩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩١) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ رواﯾﯽ ﺻﻮري آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . رواﯾﯽ ﺳﺎزه آن ﺑﺎ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ (ﻫﻤﮕﺮا واﮔﺮا) و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول ١٦/٥% از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ آزﻣﻮن اﺣﺴﺎسﮔﺮاﯾﯽ، ادراك ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﯿﭗﻫﺎي ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ٠/٦٧ تا ٠/٨١ و ﺑﺎ روش ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽ ٠/٩٥ تا ٠/٩٨ ﺑﻪ دﺳﺖ آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه تیپ های شخصیتی

۱۹۹۱

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه سبک شخصیتی رابینز (PSI-II)

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

پرسشنامه ۵ عاملی شخصیت

۱۹۹۱

مبانی نظری ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه شخصیت دوبرین

۱۹۸۲