پرسشنامه تصور از خود بک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان بک و همکارن
مخفف BSCT
نام انگلیسی پرسشنامه Beck Self- Concept Test

توضیحات تکمیلی

آزمون تصور از خود بک در سال ١٩٩٠ توسط بک، استیر، اپستین و برون و براساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده است، دارای ٢٥ ماده است. بک و همکاران (١٩٩٠) ضریب اعتبار ٠/٨٨ و ٠/٦٥ را با استفاده از روش آزمون – آزمون مجدد به ترتیب پس از یک هفته و سه ماه فاصله ی زمانی گزارش نمودند. همچنین ضریب همسانی درونی برای این مقیاس ٠/٨٠ گزارش شده است. روایی این پرسشنامه در مقایسه با پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ ٠/٥٥ گزارش شده است. علاوه بر آن اعتبار این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مردان افسرده ٠/٨٠، زنان افسرده ٠/٧٦، مردان مضطرب ٠/٧٨ و زنان مضطرب ٠/٧٨ گزارش شده است. در ایران، محمدی (١٣٧٢) اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ به ترتیب ٠/٦٥ و ٠/٦٨ گزارش کرده است. همچنین دیباج نیا (١٣٨٣) آلفای کرونباخ ٠/٧٩ را برای پرسشنامه به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴