پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان فاسیون
مخفف CCTST
نام انگلیسی پرسشنامه California Critical Thinking Skills Test

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا در سال ١٩٩٠ توسط فاسیون ساخته شد. پرسشنامه تفکر انتقادی دارای دو فرم الف و ب است که هر کدام دارای ٣٤ ماده هستند. در واقع این دو فرم تفاوتی از نظر نمره گذاری و زیرمقیاس ها ندارند ولی فرم ب بیشتر از فرم الف کاربرد دارد. برخی از ماده‌های آن دارای چهار گزینه و برخی نیز دارای پنج گزینه هستند. فاسیون و فاسیون (١٩٩٨، به نقل از عسگری و ملکی، ١٣٨٩) اعتبار این آزمون را با استفاده از روش کودر ریچاردسون بین ٠/٦٨ تا ٠/٧٠ گزارش کرده اند. در پژوهش عسگری و ملکی (١٣٨٩) نیز پایایی آزمون با روش کودر ریچاردسون ٠/٦٨ و با روش بازآزمایی با فاصله ٤ ماهه ٠/٦٣ برآورد شد. همچنین روایی آزمون با تحلیل عاملی مولفه های اصلی سوالات صورت گرفته و توسط متخصصان تأیید شده است. در پژوهش دیگری نیز که در ایران انجام گرفت پایایی فرم ایرانی پرسشنامه با استفاده از روش دونیمه کردن ٠/٧٨ و با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ ٠/٨٣ گزارش شد (مهری نژاد، ١٣٨٦).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تفکر انتقادی

۲۰۰۳

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا - تجدید نظر شده

۱۹۴۸