پرسشنامه خلاقیت تورنس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۵۹
نویسندگان تورنس
مخفف TTCT
نام انگلیسی پرسشنامه Torrance Tests of Creative Thinking

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خلاقیت توسط تورنس (١٩٥٩) طراحی شده است و مشتمل بر ٦٠ سئوال سه گزینه ای می باشد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه خلاقیت،عابدي در سال ١٣٦٣ برروي ٦٥٠ نفراز دانش آموزان کلاس سوم راهنمايي تهران اين آزمون را اجرا نمود و از طريق بازآزمايي پايايي ازمون را بدست آورد ضريب پايايي براي بخش سيالي ٨٥/ ٠، ابتکار ٨٢/ ٠، انعطاف پذيري ٨٤/ ٠ و بسط ٨/ ٠ بود. این آزمون همچنین توسط اساتيد دانشگاه دوستو اسپانيا ( ١٩٩٢) مورد استفاده و آزمايش قرار گرفت و براي سنجش پايايي از ضريب همساني دروني آلفاي کرونباخ استفاده شد. اين ضريب براي سنجش بخش سيالي ٧٥ /٠، براي ابتکار ٦٧/ ٠ و براي انعطاف-پذيري ٦١ /٠ به دست آمد. آنها همچنین برای بررسی اعتبار این پرسشنامه از دو روش (روش کلاسيک همبستگي بين اين آزمون و آزمونهاي ملاک) استفاده نمودند، نتایج نشان داد ضريب همبستگي بين نمره هاي چهارگانه آزمون سنجش خلاقيت و نمره هاي درسي همگي در سطح ١%معني دار بود.در این تحقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

مبانی نظری خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت سازمانی

۱۹۷۹

پرسشنامه تئوری خلاقیت

۱۳۷۲

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

۱۳۸۹

پرسشنامه خلاقیت هیجانی

۱۹۹۹