پرسشنامه خود بیمار انگاری (اختلال هیپوکندریا)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۸۱
نویسندگان احدی و پاشا
مخفف AHT
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آزمون خود بیمارانگاری توسط احدی و پاشا (١٣٨١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤٥ گویه می‏باشد. احدی و پاشا (١٣٨١)، در مطالعه ای پایایی پرسشنامه خود بیمارانگاری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٦٧٧ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.