پرسشنامه دانش نشانه های غیر کلامی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان روسيپ و هال
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آزمون دانش نشانه هاي غيرکلامي توسط روسيپ و هال (٢٠٠٤) در دانشگاه بوستن ساخته شده است. در اين تست که داراي ٨١ سوال است، از افراد خواسته مي شود که به هر سوال پاسخ درست و غلط داده شود. تست مزبور در سال ١٣٨٨ توسط بني اسدي و مرتضوي مورد هنجاريابي قرار گرفت، که فرم نهايي آن از ٨١ سئوال به ٥٥ سئوال تقليل يافت. آزمون دانش نشانه هاي غيرکلامي در سال ١٣٨٨ توسط بني اسدي و مرتضوي مورد هنجاريابي قرار گرفت، که پايايي آزمون از طريق آلفاي کرونباخ ٦٩/ ٠ محاسبه گرديد. همچنين رواسازي اين آزمون به طريقه روايي تخصصي صورت گرفت که از روایی مناسبی برخوردار بود .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

فهرست نشانه ای هاپکینز

۱۳۸۸

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

فهرست نشانه ای هاپکینز

۱۹۵۴