پرسشنامه دست مسلط

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۹۶۷
نویسندگان آنت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آزمون دست مسلط در سال ۱۹۶۷ توسط آنت معرفی‌شده است. این آزمون شامل ۱۲ سؤال است.پایایی پرسشنامه دست مسلط در پژوهش احمدی با آلفای کرونباخ بالای ۸۰% ذکرشده است. همچنین روایی پرسشنامه توسط اساتید مورد تائید قرارگرفته است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴