پرسشنامه سازگاری زناشویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۵۹
نویسندگان ﻻك و واﻻس
مخفف MAT
نام انگلیسی پرسشنامه Marital Adjustment Test

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ توسط ﻻك و واﻻس در ﺳﺎل ١٩٥٩ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ادراك ﺑﯿﻦﻓﺮدي از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ١٥ ﺳﻮال ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮان را در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي دﺧﯿﻞ در ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. ﻻك و واﻻس (١٩٥٩) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٩٠ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رواﯾﯽ آن را ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﻮي، ﻣﺮادي و ﻣﻬﺪوي ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ (١٣٨٤) در اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٧١ و ٠/٩٢ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻣﺎن اﻟﻠﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٦٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دلزدگی زناشویی

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

۱۹۹۶

اهمیت رضایت زناشویی

۱۹۹۲

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک راست

۱۹۸۶

پرسشنامه سازگاری مجدد اجتماعی

۱۹۶۷