پرسشنامه سبک زندگی اسلامی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۵
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان کاویانی
مخفف ILST
نام انگلیسی پرسشنامه Islamic Life Style Test

توضیحات تکمیلی

آزمون سبک زندگی اسلامی توسط کاویانی (١٣٨٨)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٧٥ گویه می‏باشد . کاویانی (١٣٨٨)، پایایی پرسشنامه سبک زندگی اسلامی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه ارزش های اسلامی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی

۱۳۸۰

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر