پرسشنامه سنجش حسادت (با تکیه بر منابع اسلامی)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان ولی زاده و آذربایجانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آزمون سنجش حسادت (با تكيه بر منابع اسلامی) توسط ولي‌زاده و آذربایجانی (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٠ گویه است . در مطالعه ولي‌زاده و آذربايجاني (١٣٨٩) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه برای زیرمقیاس ها و کل پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ و روش دو نيمه كردن به دست آمده است. اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

مبانی نظری جذب منابع بانکی