پرسشنامه عملکرد تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان فام و تیلور
مخفف EPT
نام انگلیسی پرسشنامه Educational Performance Test

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور است که در سال ١٩٩٩ تهیه کرده است و در حوزه عملکرد تحصیلی برای جامعه ایران اعتباریابی شده است. آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با ٤٨ سوال، ٥ حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی را اندازه گیری نماید. در پژوهش قلتاش، اوجی نژاد و برزگر (١٣٨٩) روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند