آزمون مهارت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴۳
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان عباسی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

آزمون مهارت اجتماعي توسط عباسي (1383) تهیه و تنظیم شده است و شامل 143 گویه می­باشد. كريم زاده (1391) در مطالعه­ای روایی و پایایی آزمون مهارت اجتماعی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 96/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری مهارتهای زندگی
مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان
مبانی نظری بازاریابی اجتماعی
پرسشنامه مهارت های اجتماعی ۱۹۹۹
پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی ۱۳۸۸
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم ۱۹۸۹
پرسشنامه رشد اجتماعی ۱۹۹۰
پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)
پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند
پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)