پرسشنامه ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮردن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان ﮔﺎرﻧﺮ و ﮔﺮﻓﯿﻨﮑﻞ
مخفف EAT
نام انگلیسی پرسشنامه Eating Attitude Test

توضیحات تکمیلی

آزمون ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﺧﻮردن توسط ﮔﺎرﻧﺮ و ﮔﺮﻓﯿﻨﮑﻞ در ﺳﺎل ١٩٧٩ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﮐﺎرآﻣﺪي آن در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ رواﻧﯽ و ﭘﺮاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ رواﻧﯽ، ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺻﻞ ٢٦ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ٢٠ ﺳﻮال ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺎرﺗﺮ و ﻣﻮس (١٩٨٤) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ٢ اﻟﯽ ٣ ﻫﻔﺘﻪاي در ٥٦ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﻘﺪار ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ وﯾﻠﯿﺎﻣﺴﻮن (١٩٩٠) در ﻣﻮرد رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن آزﻣﻮن ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﺮﺧﻮري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٠/٦٧ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮردن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٠/٧٦ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮردن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٠/٥٩ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در اﯾﺮان و در ﭘﮋوﻫﺶ بابایی، خداپناهی و صدقپور بهرام (١٣٩٣) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي رژﯾﻢ ﻻﻏﺮي٠/٨٢، ﭘﺮﺧﻮري و اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻏﺬا ٠/٤٦، و ﻣﻬﺎر دﻫﺎﻧﯽ٠/٥٦ و ﮐﻞ آزﻣﻮن٠/٥٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽﺳﺎزهاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪ.