پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان ﺷﯿﯿﺮ و ﮐﺎرور
مخفف LOT
نام انگلیسی پرسشنامه Life Orientation Test

توضیحات تکمیلی

ﺷﯿﯿﺮ و ﮐﺎرور در ﺳﺎل ١٩٨٥ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮﺷﺘﯽ، آزﻣﻮن ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ آن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﻮع ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ آزﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺨﺼﯽ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ (ﮐﺎرور، شیر و سگرستام ، ٢٠١٠). ﮐﺎرور و ﻫﻤﮑﺎران ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٧٦ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٧٩ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ٥٩ زن دﭼﺎر ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ٠/٧٨ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ١٢ ﻣﺎه ٠/٧٤ ﺑﻮده اﺳﺖ (ﮐﺎرور،پوزو، هریس و ﻫﻤﮑﺎران ، ١٩٩٣). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و اﻓﺘﺮاﻗﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ رزﻧﺒﺮگ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ (ﭘﻮﺳﮑﺎر، سریکا، لامب، توسایی مومفورد و مک گونیز ، ١٩٩٩). در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﺑﮏ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻌﻨﯽداري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮه اول، ﭼﻬﺎرم، ﭘﻨﺠﻢ، و ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﺑﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ـ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ (گودرزی، ١٣٨٠). در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺴﺐ (١٣٨٤) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ٢٧ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ١٠ روز ٠/٧٠ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن ٠/٥٤ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۸۵

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن

۱۹۹۱

پرسشنامه ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ

۱۹۹۷

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام

۱۹۸۷

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ

۲۰۰۶