پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ - تجدیدنظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان مؤسسه کوئین دام
مخفف CST -R
نام انگلیسی پرسشنامه Communication Skills Test - Revised

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻮﺋﯿﻦدام ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٣٤ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻮﺋﯿﻦدام (٢٠٠٤) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﺎري و ﻓﺪاﮐﺎر ١٣٨٤ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ٠/٦٩ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ ٠/٧١ و ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٦٦ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺳﺎزهاي آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ، در ﭘﮋوﻫﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﺷﯿﻮه آﻣﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ KMO ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧١ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ ﺧﯽ X٢ در آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٢٣١٨/٠١ ﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ٠/٠٠١ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ (١٣٨٥) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ، اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ٠/٨١ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دوﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي، ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٧٧ ﮔﺰارش ﮐﺮده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه وسواس فکری عملی – تجدیدنظر شده

۲۰۰۲

چک لیست تجدیدنظر شده مشکلات رفتاری

۱۹۸۷

پرسشنامه اندازه گیری تمایلات اجتماعی تجدیدنظر شده

۲۰۰۲