ابزار اندازه گیری باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان Mathematics Teaching Efficacy Beliefs Instrument
مخفف MTEBI
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

دانلود پرسشنامه ابزار اندازه گیری باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان شامل در سال ٢٠٠٠ توسط انکس، اسمیت و هانکر به واسطه ی تغییر پرسشنامه ی عقاید کارآمدی معلمان در تدریس علوم (STEBI-B)، پرسشنامه ی عقاید کارآمدی دانشجو معلمان در تدریس ریاضی را ساختند .پس از تجزیه تحلیل ها با حذف دو آیتم (١٠ و ١٣) از پرسشنامه ی (STEBI-B)، پرسش نامه ی (MTEBI) در نهایت شامل ٢١ آیتم شد . در پژوهش انکس و همکاران (٢٠٠٠) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها به ترتیب برای انتظار معلم از نتایج تدریس خود٠/٨٨ و برای کارآمدی شخصی معلم ٠/٧٧ گزارش کرده اند (به نقل از فرمانی و خامسان، ١٣٩٠) . در پژوهش فرمانی و خامسان نیز برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کل پرسشنامه ٠/٧٣، آلفای خرده مقیاس کارآمدی شخصی ٠/٨٠ و آلفای خرده مقیاس انتظار نتایج تدریس٠/٦٦ بدست آمد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

مبانی نظری اضطراب ریاضی

مبانی نظری انگیزه در درس ریاضی

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

۱۳۹۵

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

۱۳۷۵

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه در آموزش ریاضی

۱۳۹۳

پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

انصاری¬راد