ابزار سنجش روابط نوجوانان همسال

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان پارادا
مخفف APRI
نام انگلیسی پرسشنامه Adolescent Peer Relations Instrument

توضیحات تکمیلی

دانلود ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ رواﺑﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرادا در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي از رﻓﺘﺎر ﺧﺎص ﻗﻠﺪري ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎرادا ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺶ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ دو زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻗﻠﺪري و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾد. در ﭘﺰوﻫﺶ ﭘﺎرادا (٢٠٠٠) آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ آن از ٠/٨٢ ﺗﺎ ٠/٩٢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻓﯿﻨﮑﻠﻬﺮ، اورمد و تونر (٢٠٠٧) ﺑﻪ رواﺳﺎزي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺶاﻣﻮزان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮازش اﯾﻦ ﻣﺪل (ﺷﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ) از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺮاي داﻧﺶاﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﮐﺎرﺷﮑﯽ، ﻃﺎﻃﺎري و ﺣﺴﯿﻨﯽ (١٣٩٣) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﺳﻮالﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ٠/٩٤، و ﺑﺮاي دو ﻣﻠﻔﻪ ﻗﻠﺪري ٠/٩٢ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ٠/٩٢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس از دو ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻓﻌﺎل (ﻗﻠﺪري) و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ (ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ) ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان

۲۰۰۴

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

۱۳۹۰

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان

۲۰۰۱

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (کودکان و نوجوانان)

۱۹۷۵

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

۱۳۸۷

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

۱۳۸۸

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان–تجدید نظر شده

۱۹۸۷

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

۱۳۸۷