ابزار مدیریت تعارض ارتباط سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان پوتنام و ويلسون
مخفف OCCI
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Communication Conflict Instrument

توضیحات تکمیلی

دانلود پرسشنامه ابزار مدیریت تعارض ارتباط سازمانی توسط پوتنام و ويلسون (١٩٨٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه می باشد. پوتنام و ويلسون (١٩٨٢) ضریب آلفای کرونباخ را برای زیرمقیاس ها به صورت زیر به دست آوردند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

٢/٤٢=استراتژي عدم مقابله و٣/٧٣= استراتژي راه حل گرايي و ٢/٤٣= استراتژي كنترل

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عدالت سازمانی