ابزار نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان برنز و همکارن
مخفف SNS
نام انگلیسی پرسشنامه Students Needs Survey

توضیحات تکمیلی

دانلود پرسشنامه ابزار نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان توسط برنز، ونس، سزادوسکیرسکی و استوک ول (٢٠٠٦) بر طبق نظریه انتخاب ویلیام گلاسر و همچنین بر طبق پرسشنامه ٨٥ سوالی پرسشنامه نیازهای اساسی ویلیام گلاسر ساخته شده است و توسط علی صاحبی درکتاب ازدواج بدون شکست ترجمه گردید. این پرسشنامه دارای ٢٥ گویه می‏باشد. برنز و همکاران (٢٠٠٦) پایایی ابزار نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٢ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است . دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش