اهمیت رضایت زناشویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان هادسن
مخفف IMS
نام انگلیسی پرسشنامه Important Marital Satisfaction

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت زناشویی توسط هادسن (١٩٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه می باشد . ثنایی (١٣٧٩)، روایی و پایایی شاخص رضایت زناشویی را با نمونه ی ٣٨ زوجی مورد بررسی قرار داد. پایایی شاخص به روش ضریب آلفای کرونباخ برای گروه ٣٨ زوجی مردان و زنان به ترتیب برابر با ٠/٨٨ و ٠/٩١ است که نشان از همسانی درونی قابل قبول سوالها دارد و در گروهی متشکل از ٣٠ زوج (افت ٨ زوج در آزمون مجدد)، با ضریب همبستگی ٠/٧٠ و ٠/٨٧ (٠/٠١>P) به ترتیب برای مردان و زنان به روش بازآزمایی دو هفته ای از پایایی زمانی قابل قبولی برخوردار است اين آزمون با آزمون سازگاري زناشويي لاك والاس (١٩٥٩) همبستگي معنادار نشان مي‌دهد (نقل از ثنایی، ١٣٧٩) روایی این شاخص با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ به روش روایی سازه همبستگی همگرا در یک نمونه ی ٣٨ زوجی برای مردان و زنان به ترتیب برابر با ٠/٦٧-و ٠/٧٢-(٠/٠١>P) است (علائی و کرمی، ١٣٨٦) . دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری دلزدگی زناشویی

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت جنسی

۱۹۹۷

پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران

۱۳۹۳

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)