بازیابی خستگی/ خستگی مفرط شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان وینوود و همکاران
مخفف OFER
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازیابی خستگی ، خستگی مفرط شغلی، توسط وینوود و همکاران در سال (٢٠٠٥) برای سنجش خستگی شغلی تدوین‌شده است و شامل ١٥ گویه می باشد. در پروژهش (جواد پور و همکاران، ١٣٩٣) روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه مناسب ارزیابی‌شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در پژوهش (جواد پور و همکاران، ١٣٩٣) براي این پرسشنامه٧٢/ ٠ برآورد شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا