باندالوس و بنسون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان حاجی امینی و همکارن
مخفف SAS- TR
نام انگلیسی پرسشنامه School Anxiety Scale -Teacher Report

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم توسط حاجی امینی، محمدی، عبادی و دیگران تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٦ گویه می باشد . در پژوهش حاج اميني و همكاران (٢٠٠٨) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٠ به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .