تئوری ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان جکسون
مخفف R -RST
نام انگلیسی پرسشنامه Revised Reinforcement Sensitivity Theory

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﮑﺴﻮن داراي ٣٠ ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠٩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﮑﺴﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٣ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﻐﺰي اﺳﺖ. ﺟﮑﺴﻮن (٢٠٠٩) وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﮑﺴﻮن (r-RST) را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. رواﯾﯽ ﺳﺎزهاي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎلﺳﺎز رﻓﺘﺎري (BAS)، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري (BIS)، ﺟﻨﮓ، ﮔﺮﯾﺰ، و اﻧﺠﻤﺎد را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد. وي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن را ٠/٧٠ ﮔﺰارش ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آن را ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎلﺳﺎزي رﻓﺘﺎري ٠/٨٣، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزداري رﻓﺘﺎري ٠/٧٦ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﯾﺰ و اﻧﺠﻤﺎد٠/٧٤ (ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﻨﮓ، ٠/٧٨، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮔﺮﯾﺰ، ٠/٧٤ و ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻧﺠﻤﺎد ٠/٧٠) ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. در اﯾﺮان، ﺣﺴﻨﯽ، ﺻﺎﻟﺤﯽ و رﺳﻮﻟﯽآزاد (١٣٩١) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎده و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس، از ﻃﺮﯾﻖ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ و رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. داﻣﻨﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ (٠/٧٢ تا ٠/٨٨)، ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ (٠/٦٤ تا ٠/٧٨) و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎده (٠/٢٨ تا٠/٦٨) ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﮑﺴﻮن ﺑﻮد. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪي از اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش