توسعه مقیاس خودسنجی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان بیرلسون و همکارن
مخفف DSRS
نام انگلیسی پرسشنامه Development of a Self -Rating Scale

توضیحات تکمیلی

توسعه مقیاس خودسنجی ، ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺮﻟﺴﻮن ﺗﻮﺳﻂ بیرلسون، هدسون، گری-بوچنان و ولوف (١٩٨٧) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ٧ ﺗﺎ ١٣ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻘﻮي، ١٣٨٤) اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ١١ ﺗﺎ ١٧ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ١٨ ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ و در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﺳﻪ درﺟﻪاي از ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻧﻤﺮهﮔﺬاري ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﯿﺮﻟﺴﻮن (١٩٨١) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٨٠ و از ﻃﺮﯾﻖ دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ٠/٠٨٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﻮي (١٣٨٤) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٧٥ و ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٨١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن (CDS-A) ٠/٧٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی

۱۳۸۰

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺟﻬﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ یا مقیاس حس انسجام

۱۹۸۷

پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

۱۹۹۶

پرسشنامه مقیاس میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه

۱۳۹۴

پرسشنامه مقیاس پرخاشگری کودکان

۱۳۸۷

پرسشنامه مقیاس های رابطه

۱۹۹۴