زمینه یاب ارزشی شوارتز

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۷
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان شوارتز
مخفف SVS
نام انگلیسی پرسشنامه Schwartz Value Survey

توضیحات تکمیلی

زمینه یاب ارزشی توسط شوارتز (١٩٩٢-٢٠٠٦)، براساس پیمایش ارزشی راکیچ تهیه و تنظیم نموده است این پرسشنامه دارای ٥٧ سوال می‌باشد . دلخموش و احمدی (١٣٨١)، پایایی پرسشنامه زمینه یابی ارزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٦٣ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است . دانلود پرسشنامه زمینه یاب ارزشی توسط شوارتز

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ارزشیابی

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

۱۳۹۱

پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

۱۹۹۷

پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی

۱۳۸۱

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

۱۳۹۳

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

۱۳۹۱

پرسشنامه خود ارزشی مشروط

۱۳۹۲

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده

۲۰۰۹

پرسشنامه استفاده مدیران از منابع مختلف ارزشیابی عملکرد

۱۳۸۴