سبک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۴
نویسندگان رابینز
مخفف CMS
نام انگلیسی پرسشنامه Conflict Management Styles

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺘﺎب راﺑﯿﻨﺰ در ﺳﺎل ١٩٧٤ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻮﺗﻨﺎم و وﯾﻠﺴﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض اﻓﺮاد را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻋﻈﯿﻢ زاده (١٣٩٢) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺳﯿﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪ راهﺣﻞﮔﺮاﯾﯽ ٠/٦٦، ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ٠/٧٢ وﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺰ٠/٧٢ ﮔﺰارش ﺷﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺷﻐﻠﯽ راﺑﯿﻨﺰ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ٠/٧٦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی

۱۳۸۹

پرسشنامه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ و ﺗﺎﮐﻮﭼﯽ

۱۳۹۱