سنجش تمایل به ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان ناجی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

سنجش تمایل به ورزش ، این پرسشنامه شامل ٢٠ سؤال می باشد که توسط ناجی ١٣٨٩ تهیه و تنظیم شده است و میزان تمایل افراد به ورزش کردن را می سنجد .در پژوهش ناجی (١٣٨٩) جهت تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، نخست به تایید سه تن از اساتید روانشناسی و تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بیرجند رسید. برای بدست آوردن پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی کل پرسشنامه ٠/٧٦ بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این پرسشنامه است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی