پرسشنامه آگاهی فراشناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان شراو و دنیسون
مخفف MAI
نام انگلیسی پرسشنامه Metacognitive Awareness Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه آگاهی فراشناختی درسال ١٩٩٤ توسط شراو و دنیسون تهیه و تنظیم شده است و شامل ٥٢ گویه است . شراو ودنیسون (١٩٩٤) در پژوهشی به بررسی روایی و پایایی این مقیاس پرداختند نتایج تحلیل عاملی به روش اکتشافی مؤید وجود دو عامل (دانش شناخت و تنظیم شناخت بود) در پرسشنامه مذکور بود همچنین این پژوهشگران همسانی درونی مقیاس آگاهی فراشناختی را بین ٠/٨٨تا ٠/٩٣ گزارش کردند که نشانگر روایی قابل قبول آن می باشد . شواهد مربوط به پایایی به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد مقدار این ضریب برای کل مقیاس برابر با ٠/٩٣ و برای هر دو بعد دانش شناخت و تنظیم شناخت برابر با٠/٨٨ گزارش شد . اسپرلینگ و همکاران (٢٠٠٤) نیز در پژوهش خود، روایی و پایایی این مقیاس را مطلوب گزارش کردند در پژوهشی دیگر دلاورپور (١٣٨٦) به منظور بررسی روایی پرسشنامه، از روش بررسی همبستگی درونی، بین مقیاس های فرعی وابعاد کلی استفاده کرد ضریب همبستگی بین مؤلفه های فرعی بعد دانش شناخت و نمره کل این بعد، بین ٠/٧٥ تا ٠/٨٨ گزارش گردید و در مورد بعد تنظیم شناخت همبستگی بین مقیاس های فرعی و نمره کل این بعد، بین ٠/٧٢ تا ٠/٨٦ به دست آمد. همین طور ضریب همبستگی دو بعد کلی دانش شناخت و تنظیم شناخت، با نمره کلی مقیاس آگاهی فراشناختی، به ترتیب برابر ٠/٨٦ و٠/٩٥ بود . جهت پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با٠٩٠ و برای ابعاد دانش شناخت و تنظیم شناخت به ترتیب برابر ٠/٧٧ و ٠/٨٦ گزارش گردیده است . در مجموع تحلیل های انجام شده به منظور احراز روایی و پایایی مقیاس آگاهی فراشناختی، نشانگر روایی و پایایی مطلوب این ابزار می باشد. در پژوهش متحدی (١٣٨٦) برای بررسی روایی پرسشنامه از روش بررسی همبستگی درونی، بین مقیاس های فرعی با مقیاس های کلی استفاده شد .نتایج نشان داد که بین مقیاس های فرعی و اصلی همبستگی وجود دارد در ادامه ضریب همبستگی بین دو بعد کلی دانش شناخت و تنظیم شناخت، با نمره کل مقیاس فراشناخت محاسبه گردید، که به ترتیب این ضرایب برابر با ٠/٩١ و٠/٩٨بود . همبستگی بین مقیاس دانش فراشناخت و تنظیم فراشناخت ٠/٨٢ می باشد و همگی این ضرایب در سطح٠/٠١ معنی دار می باشند. جهت تشخیص پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف آن محاسبه شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

پروتکل درمان فراشناختی

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

پروتکل درمانی ذهن آگاهی

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

۲۰۰۲

مبانی نظری مهارت های فراشناختی

مبانی نظری ذهن آگاهی

پرسشنامه خودآگاهی هیجانی

۲۰۱۲

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

۱۳۸۰