پرسشنامه ابراز خشم صفت ، حالت اسپیلبرگر ۲

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان اسپیگر و ری هیسر
مخفف STAXI - ۲
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

سیاهه ابراز خشم صفت - حالت اسپیلبرگر - ٢ شامل ٥٧ آيتم مي باشد که مقياسهاي حالت، صفت و بيان خشم را اندازه گیری می کند و توسط اسپیگر و ری هیسر ٢٠٠٣ طراحی شده است. نويدي (١٣٨٥) براي تعيين پايايي پرسشنامه از ضرايب آلفاي کرونباخ استفاده کرد که براي مقياس هاي حالت خشم و صفت خشم به ترتيب برابر ٠/٨٨ و ٠/٥٨ و براي مقياسهاي بيان خشم، کنترل خشم و شاخص کلي بيان خشم به طور متوسط برابر ٠/٧١ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

۱۹۸۶

پرسشنامه اضطراب حالتی - صفتی

۱۹۷۰

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت

۱۳۹۱

پرسشنامه حالت فراشناختی

۱۹۹۶

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

۱۳۹۵