پرسشنامه ابعاد ﺗﻌﻬﺪ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان آداﻣﺰ و ﺟﻮﻧﺰ
مخفف DCI
نام انگلیسی پرسشنامه Dimensions of Commitment Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه ابعاد تعهد ﺗﻮﺳﻂ آداﻣﺰ و ﺟﻮﻧﺰ (١٩٩٧) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و داراي ٤٤ ﺳﻮال و ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ .آداﻣﺰ و ﺟﻮﻧﺰ (١٩٩٧) در ﺷﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، آن را ﺑﺮ روي ٤١٧ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ، ٣٤٧ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮد و ٤٦ ﻧﻔﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﺳﺆال ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن ﺑﺎﻻ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد . آداﻣﺰ و ﺟﻮﻧﺰ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺼﯽ ٠/٩١، ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ ٠/٨٩ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ٠/٨٦ . در ﭘﮋوﻫﺶ محمدي، زهراکار، داورنیا و شاکرمی (١٣٩٣) ﻧﯿﺰ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺼﯽ ٠/٦٦، ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﯽ ٠/٧٦، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ٠/٧٨ و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی ابعاد شخصیتی فروشگاه

۱۳۹۰

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه ابعاد و مسائل شهرسازی

مبانی نظری ابعاد طلاق

پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت - پرسشنامه اصلی

۲۰۰۹

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده

۱۹۹۷

پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

۱۹۷۶

پرسشنامه ابعاد نام تجاری

۱۳۹۱

پرسشنامه ابعاد جهت گیری مذهبی

۱۳۸۰

پرسشنامه ابعاد شخصیت برند

۲۰۰۹