پرسشنامه ادراک خدا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان قنبری هاشم آبادی و همکاران
مخفف GII
نام انگلیسی پرسشنامه The God Image Inventory

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ادراک خدا توسط قنبری هاشم آبادی و اشرف (١٣٩١) براساس سیاهه ادراک خدا که توسط لارنس (١٩٩٧) ساخته شده، تهیه و اعتباریابی شده است . این پرسشنامه توسط محققین دیگر با نام های «تصویر ذهنی از خدا» و «تصور از خدا» نیز استفاده شده است . این پرسشنامه در ٧٢ گویه تنظیم شده است. در مطالعه قنبری هاشم آبادی، اشرف و قنبری هاشم آبادی (١٣٩١) روایی ملاکی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴