پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان کانروی و همکارن
مخفف PFAI
نام انگلیسی پرسشنامه Performance Failure Appraisal Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه ارزیابی شکست در عملکرد شامل ٢٥ سؤال می باشد که توسط ﮐﺎرور، اسنایدر و وین تراب در سال ٢٠٠٢ مطرح و ساخته شده است این پرسشنامه بر اساس نظریه چند وجهی (شناختی- انگیزشی- ارتباطی لازاروس (١٩٩١) طراحی شده است . این پرسشنامه در ایران توسط عبدلی، احمدی، عظیم زاده و افشاری در سال١٣٩٢ اعتباریابی شده است . همچنین روایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفته است . ضرایب پایایی آلفای کرونباخ خرده مقیاس های این سیاهه از٠/٧٤ تا ٠/٨٨ گزارش شد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد سیدریدیس و کافتسیون (٢٠٠٨) با اعتباریابی آن در دانش آموزان دورۀ دبیرستان و دانشجویان یونانی همسانی درونی غیرقابل قبول دو عامل ترس از دست دادن علاقۀ افراد مهم و ترس از تجربۀ شرم و خجالت را گزارش دادند ساگار و جویت (٢٠١٠) با بررسی ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه بر روی نمونۀ ١٦ تا ٢٧ ساله در بریتانیا به این نتیجه رسیدند که این پرسشنامه ابزار مناسبی برای سنجش ترس از شکست در این کشور است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

عملکرد جنسی زنان (FSFI)