پرسشنامه استرس مسلچ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان مسلچ
مخفف MSI
نام انگلیسی پرسشنامه Maslach Stress Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه استرس در سال ١٩٨٩ توسط مسلچ در مورد سنجش میزان استرس بیماران قلبی به کار گرفته شد. این مقیاس شامل ٤٠ آیتم است. این مقیاس را می توان به صورت انفرادی و گروهی اجرا نمود. میرجانی ارجنان (١٣٩٠) اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه را توسط چند نفر اساتید دانشگاه شهید بهشتی تأیید کرد و برای بعضی از پرسش ها توضیحی در داخل پرانتز اضافه نمود. هم چنین پایایی درونی با ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه در میان ٣١٥ نوجوان ورزشکار ٠/٨٣ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

۱۳۹۳

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه استرس شغلی

۱۹۹۰

پرسشنامه استرس شغلی

۲۰۰۰