پرسشنامه استرس هری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان هری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استرس توسط هری (٢٠٠٥)، تهیه و تنظیم شده است . پرسشنامه اولیه دارای ٦٦ سوال بوده و٢٧ سوال به علت به دلیل بار عاملی پائین حذف شده است و پرسشنامه تجدید نظر شده دارای ٣٩ گویه می باشد که توسط آدینه (١٣٩٤) اعتباریابی شده است . هری (٢٠٠٥)، پایایی پرسشنامه استرس را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴