پرسشنامه اضطراب بک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان بک
مخفف BAI
نام انگلیسی پرسشنامه Beck Anxiety Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاهه اضطراب بک شامل ٢١ ماده چهار گزینه ای است که علائم شایع اضطراب را در بر می گیرد که توسط بک (١٩٩٠) تهیه و تنظیم شده است .كاوياني، صیفوریان، شریفی و ابراهیم خانی (١٣٨٨) در مطالعه ای میزان پایایی این پرسشنامه را ٠/٧٢ و ثبات درونی را ٠/٩٢ به دست آورده اند که نشاندهنده پایایی و روایی مناسب این پرسشنامه است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴